KİTABIN ADI : Zühretü’r-Riyaz
 YAZARI : Yrd. Doç. Dr. Emine Atmaca
 BASIM YILI :
 ISBN : 978-605-9269-04-9

Bugün, Eski Oğuz Türkçesi döneminin başlangıç ve bitiş tarihlerini kesin olarak belirtmek mümkün değildir; ancak bu konudaki genel eğilim, Eski Oğuz Türkçesinin başlangıcının XIII. yy. bitişinin de XV. yy. olduğudur. Bu konuda çalışan bazı Türkologlara göre de Eski Oğuz Türkçesinin gramatikal özellikleri, XVI. yy. hatta XVII. yy.’ın başlarına kadar etkisini sürdürdüğü yönündedir.
XVI. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin sınırlarının genişlemesi, siyasi, sosyal ve kültürel birliğinin sağlanması ve Türkçenin ilim ve kültür dili olarak yaygınlık kazanmasıyla birlikte Eski Oğuz Türkçesi dönemi sona ermiş, yerini Osmanlı Türkçesi dönemine bırakmıştır. Osmanlı Türkçesi dönemi de XVI. yüzyıldan başlayıp XIX. yy. ortalarına kadar devam etmiştir. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırları genişlemiş, Türk dili buna paralel olarak hem ilim hem de kültür-sanat dili hüviyetine bürünerek Arapça ve Farsça ile rekabet edebilecek bir seviyeye ulaşmıştır.