Kültürel mirasımızın bir bölümü sözle, bir bölümü ise taĢ veya kâğıt üzerine yazılan yazılar vasıtasıyla günümüze kadar ulaĢabilmiĢtir. Kültür ve medeniyet aktarımı amacıyla kullanılan yazılı materyal içerisinde yazma eserlerin ayrı bir yeri vardır. Yazma eserler, tarih, bilim, sanat ve edebiyat gibi alanlarda bizlere ıĢık tutan ve bu ıĢığı gelecek nesillere aktaran kültür ve medeniyet hazineleridir. Yazma eser ihtiva eden kütüphanelerin tozlu raflarındaki bu hazineleri gün yüzüne çıkararak ilim dünyasına tanıtmak ve bu alanda çalıĢmalar yapmak hiç Ģüphesiz büyük önem taĢımaktadır. Zira bu sayede önceki dönemlerde yaĢamıĢ düĢünce dünyamızın mimarları olan âlimlerin eserleri gelecek nesiller tarafından okunabilecek ve onlardan isti-fade edilebilecektir.

KİTABIN ADI: ŞEMSÎ-İ BAĞDADÎ VE MANZARU’L-EBRÂR MESNEVÎSİ
YAZAR: MEHMET ENES TEMİZ
BASIM YILI: AĞUSTOS-2023
ISBN: 978-625-6401-86-0