KİTABIN ADI : Nâbî Divanında Sosyal Hayata Hikmetli Bakış
 YAZARI : Dr. Semra Tunç
 BASIM YILI : 2014
 ISBN : 978-605-5262-10-5

Fürûğ-ı nazm ile memlû idüp dünyâyı Nâbi
Misâl-i mihr-i ‘âlem-tâb meşhûr olmamuz yeğdür
***
Nâbi kimi görsen yüridür hükmini nefsün
Hakk’un bize gönderdüği fermaân unudulmış
***
Nefesin silsile-i dûzaha peyvend itsün
Suhan-ı hayr makâmında iden sedd-i nefes
***
Âyîne-i idrâküni sâf eyle sivâdan
Mihmân mı gelür hâne-i nâ-pâke hicâb it
***
Eyle bâzâr-ı cihânda bir alur gözle nazar
Kimi hem-dest-i revâc u kim hem-gerd-i kesâd
***
Nâbi mürâ’iyân bize itsün mi iltifât
A’mâlümüz fürûhte dellâlümüz mi var