İnsan odaklı bir alan olan iletişim disiplini insana dair birçok değişkeni içerdiği için “çoğunluk” bu değişkenlerin anlamını yeterince açıklayamamaktadır. İnsan ve insan kaynaklı üretimler sayısal veriler ile ifade edilemeyecek kadar karmaşık ve özneldir. Bu nedenle sosyal araştırmalar günümüzde niceliksel olmaktan bir adım ileriye giderek niteliksel bir boyut kazanmakta ve araştırmacılar derinlemesine açıklamalar yapmak durumunda kalmışlardır. Bu açıdan bakıldığında nitel araştırma sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere birçok bilimsel alanın merkezine yerleşmiştir.

Bu kitap; “Nitel Araştırma”, “Nitel Araştırma Desenleri” ve “Örnekler Işığında Nitel Veri Analizi” olmak üzere üç kısımdan ve nitel araştırmacılar için gerçekleştirecekleri çalışmalara ışık tutacak bir “Sözlük”ten oluşmaktadır.

Nitel Araştırma kısmı “Nitel Araştırmanın Doğası”, “Nitel Araştırma Süreci”, “Veri Toplama Teknikleri” ve “Nitel Veri Analizi Üzerine Bir Keşif: Veriyi Anlamlandırma” Nitel Araştırma Desenleri kısmı “Fenomenolojik Araştırma Deseni”, “Kuram, Kuramın Özellikleri ve Sorunları”, “Etnografik ve Netnografik Araştırma”, “Sosyal Bilimler ve İletişim Alanında Örnek Durum Çalışması”, “Eylem Araştırması” ve “Anlatı Araştırmaları” Örnekler Işığında Nitel Veri Analizi kısmı ise “Söylem Analizi ve Eleştirel Söylem Analizi”, “Dünyayı Anlamlandırmak: Uygulama Örnekleriyle Göstergebilimsel Analiz”, “Hermeneutik Analiz”, “Alımlama Analizi”, “Tarih Yazımında Tarihsel Malzemenin Analizi ve Kullanımı”, “Dil Bilimsel Analiz – Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin Söz Edimleri”, “Psikanalitik Veri Çözümleme Teknikleri” ile “Metafor Analizi: Örnek Reklam Çözümlemeleri” bölümlerinden oluşmaktadır.

KİTABIN ADI: İLETİŞİMSEL BAĞLAMDA NİTEL ARAŞTIRMA : DESENLER VE VERİ ANALİZİ
YAZAR: PROF. DR. ERDEM TAŞDEMİR – DR. AYTAÇ BURAK DERELİ
BASIM YILI: ARALIK-2023
ISBN: 978-625-6775-38-1