KİTABIN ADI : 3 Numaralı Konya Şer’iye Sicili
 YAZARI : Doğan Yörük
 BASIM YILI : 2014
 ISBN : 978605-5262-39-6

Şer’iye sicilleri Osmanlı mahkemelerinde görülen davaların yanında, merkezden gönderilen hüküm, ferman, berat, buyruldu, ru’us ve mektupların, şeyhülislam fetvalarının, kadıların resmî yazışmalarının, tasdik belgelerinin, halkın şikâyet ve dileklerinin vs. yer aldığı defterlerdir. Bu itibarla, Osmanlı toplumunun hukukî, iktisadî, idarî, siyasî, askerî ve içtimaî yapısını yansıtan en önemli kaynakların başında gelmektedirler.

Toplumsal hareketlerin incelenmesinde farklı disiplinlerin yanında şer’iye sicilleri gibi taşra ve merkezî yönetimin dışında üretilmiş kaynaklar son derece önemlidir. Söz konusu belge ve defterler tarihçiler için olduğu kadar, farklı disiplinlere mensup akademisyen ve araştırmacılar için de vazgeçilmez niteliktedir. Bu bağlamda, bir yandan arşiv kaynaklarının ve yazma eserlerinin, bir yandan da şer’iye sicillerinin günümüz harflerine aktarılarak yayınlanması bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaya başlamıştır.

Elinizdeki çalışma da böyle bir kaygı sonucu hazırlanmıştır.